ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก • About 3 Basins

  ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 ลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำอิง (Ing Basin)

ลุ่มน้ำอิง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่น้ำรวม 7,388 ตร.กม. ตำแหน่งที่ตั้งของลุ่มน้ำอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 18..296 ถึง 20.461 และ อยู่ระหว่างเส้นลองติจูดที่ 98.558 ถึง 101.769 ครอบคลุม 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ พะเยาและเชียงรายเป็นแม่น้ำที่ไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือ น้ำแม่อิงเป็นลำน้ำสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 3 สถานีวัดน้ำ ได้แก่ พะเยา เชียงราย ท่าวังผา

ลุ่มน้ำยม (Yom Basin)

ลุ่มน้ำยม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะลุ่มน้ำวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 24,046.89 ตร.กม. ตำแหน่งที่ตั้งของลุ่มน้ำอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 15.502 ถึง 20.420 และระหว่างเส้นลองติจูดที่ 97.876 และ 103.677 ประกอบด้วย 4 สถานีวัดน้ำ ได้แก่ พะเยา น่าน ทุ่งช้าง แพร่(Y1C)

ลุ่มน้ำกก (Kok Basin)

ลุ่มน้ำกก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและลาว ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำวัง ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำโขง และทิศตะวันตกติดลุ่มน้ำปิงและพม่า มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า ไหลเข้าสู่เขตประเทศไทยที่ช่องแม่น้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย และไหลผ่านจังหวัดเชียงราย แล้วไหลไปลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านสบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 • Rainfall-water level over Yom and Ing Basins

  การวิเคราะห์ระดับน้ำโดยใช้ Artificial Neural Network : ANN


ทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา