ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก • About 3 Basins

  ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 ลุ่มน้ำ

ลุ่มน้ำอิง (Ing Basin)

ลุ่มน้ำอิง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่น้ำรวม 7,388 ตร.กม. ตำแหน่งที่ตั้งของลุ่มน้ำอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 18..296 ถึง 20.461 และ อยู่ระหว่างเส้นลองติจูดที่ 98.558 ถึง 101.769 ครอบคลุม 2 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ พะเยาและเชียงรายเป็นแม่น้ำที่ไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือ น้ำแม่อิงเป็นลำน้ำสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำโขง ประกอบด้วย 3 สถานีวัดน้ำ ได้แก่ พะเยา เชียงราย ท่าวังผา

ลุ่มน้ำยม (Yom Basin)

ลุ่มน้ำยม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ลักษณะลุ่มน้ำวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งสิ้น 24,046.89 ตร.กม. ตำแหน่งที่ตั้งของลุ่มน้ำอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 15.502 ถึง 20.420 และระหว่างเส้นลองติจูดที่ 97.876 และ 103.677 ประกอบด้วย 4 สถานีวัดน้ำ ได้แก่ พะเยา น่าน ทุ่งช้าง แพร่(Y1C)

ลุ่มน้ำกก (Kok Basin)

ลุ่มน้ำกก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและลาว ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำวัง ทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ำโขง และทิศตะวันตกติดลุ่มน้ำปิงและพม่า มีต้นกำเนิดมาจากภูเขาทางเหนือในรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า ไหลเข้าสู่เขตประเทศไทยที่ช่องแม่น้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย และไหลผ่านจังหวัดเชียงราย แล้วไหลไปลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านสบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

 • Analysis of Standardized Precipitation Evapotranspiration Index over Chiangrai and Phayao

  ผลงานทางวิชาการ

 • SPEI Poster

  โปสเตอร์แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความแห้งแล้ง (SPEI)
  บริเวณจังหวัดเชียงรายและพะเยา (ลุ่มน้ำอิงและลุ่มน้ำกก)

 • Activities

  ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม

การสำรวจลุ่มน้ำอิง (Ing Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำอิง (Ing Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำอิง (Ing Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำอิง (Ing Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำยม (Yom Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำยม (Yom Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำยม (Yom Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำยม (Yom Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำยม (Yom Basin)

การสำรวจลุ่มน้ำยม (Yom Basin)


ทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา