ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก

 • Twitter Analysis

  การวิเคราะห์ข้อมูล Twitter


สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับฝนตกหนัก จากพายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ"

ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 4 ก.ย. 2562Word Cloud และ Basemap เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62


Word Cloud และ Basemap เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 62


Word Cloud และ Basemap เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 62


Word Cloud และ Basemap เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62


Word Cloud และ Basemap เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62


Word Cloud และ Basemap เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62


จากข้อมูลข้างต้น สถานที่ที่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับฝนตกหนัก ได้เกิดเหตุน้ำท่วมอย่างหนัก


สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับฝนตกหนัก 12-13 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับฝนตกหนัก 4-6 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับฝนตกหนัก 28 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับฝนตกหนัก 8-9 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับฝนตกหนัก 24-25 มิถุนายน 2562


สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพายุฤดูร้อน 26-28 เมษายน 2562

สรุปผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว 11 มีนาคม 2562

โปรแกรมที่ใช้ในการทำ Text Mining

 • Main Program

  โปรแกรมหลักที่ใช้ในการจัดทำ Text Mining


 • Support Program

  โปรแกรมสนับสนุนในการจัดทำ Text Mining


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติหน่วยงาน

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

Cinque Terreกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.) เป็นหน่วยงานภายใต้กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) ตามโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีสถานที่ตั้งสำนักงาน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของผู้รับบริการ

2. ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

3. ปฏิบัติงาน ร่วมกับ/หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บุคลากร

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นางกมลรัตน์ ศฤงคารภาษิต
รก.ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา
Kamolrat Saringkarnphasit
Director, Division of Research and Development for Meteorological Information
M.Sc.Environmental Science
kamolrat_s@hotmail.com

นายณัฐพงศ์ แป้นทอง
นักอุตุนิยมวิทยา
Nuttapong Panthong
Meteorologist
M.Eng. Energy Technology
nuttapong34@gmail.com

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
นักอุตุนิยมวิทยา
Parwapath Phunthirawuthi
Meteorologist
M.Eng. Space Technology and Application
p.parwapath@gmail.com

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
นักอุตุนิยมวิทยา
Chanattha Saengrattanayon
Meteorologist
B.Sc. Computer Science
nan.chanattha@hotmail.comทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา