ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา Welcome to Website of Research & Development Thai Meteorological Department

หน้าหลัก

 • Activities

  ภาพถ่ายกิจกรรม

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมอนามัย ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมอนามัย ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมอนามัย ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมอนามัย ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมอนามัย ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมอนามัย ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

การประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับ "การเชื่อมโยงข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมอนามัย ณ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา

เข้าร่วมประชุม “การจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฎจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุม “การจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฎจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

ให้การต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ประจำประเทศไทย ประสานกับทางกรมอนามัย ด้านภารกิจในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการบูรณาการการเฝ้าระวังโรคที่มีความอ่อนไหว

 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  เพื่อการท่องเที่ยว 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  เพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน


 • พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

  สรุปลักษณะอากาศ สำหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

  ดูข้อมูลย้อนหลัง


 • เอกสารแปล Meteorological Today

ผลงานวิจัยและพัฒนา

 • Mobile Applications

  แอปพลิเคชันพัฒนาโดยกรมอุตุนิยมวิทยา


 • แอปพลิเคชันเกมส์ที่พัฒนาโดยกรมอุตุนิยมวิทยา


 • Open Sources

  การส่งเสริมการใช้งาน Open Sources เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  ด้านดิจิทัลกรมอุตุนิยมวิทยา • โครงการนักศึกษาฝึกงาน

 • AUTOMATIC RAINGAUGE STATIONS

  แผนที่แสดงตำแหน่งสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยา

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติหน่วยงาน

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

Cinque Terreกลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา (วส.) เป็นหน่วยงานภายใต้กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา (บด.) ตามโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีสถานที่ตั้งสำนักงาน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความต้องการของผู้รับบริการ

2. ออกแบบ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ผลผลิตมีรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทันสมัย
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

3. ปฏิบัติงาน ร่วมกับ/หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บุคลากร

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

นายสุรพงษ์ สารปะ
ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา(ผอ.วส.)
Surapong Sarapa
Director, Division of Research and Development for Meteorological Information
Master's Degree in physics at Khon Kaen University
surapong_tmd@hotmail.com

นางกมลรัตน์ ศฤงคารภาษิต
นักอุตุนิยมวิทยา
Kamolrat Saringkarnphasit
Meteorologist
M.Sc.Environmental Science at Thammasat University
kamolrat_s@hotmail.com

นายโสฬส สวัสดิรักษา
นักอุตุนิยมวิทยา
Sorot Sawatdiraksa
Meteorologist
B.Sc. Physics
sorot@gmail.com

นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
นักอุตุนิยมวิทยา
Parwapath Phunthirawuthi
Meteorologist
M.Eng. Space Technology and Application
p.parwapath@gmail.com

นางสาวชนัฐฐา แสงรัตนายนต์
นักอุตุนิยมวิทยา
Chanattha Saengrattanayon
Meteorologist
B.Sc. Computer Science
nan.chanattha@hotmail.comทีมพัฒนา

 • กลุ่มวิจัยและพัฒนา
  สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

 • เครือข่ายวิจัยและพัฒนา
  นวัตกรรมทางอุตุนิยมวิทยา